Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ดังกล่าว รายนางล้ำ ศรีลาศักดิ์ บ้านนาม่วง ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โรงเรียนสูงวัยไทผาสุก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวเด่น

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดมุกดาหาร ขอเข้าตรวจเยี่ยมโครงการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (Big Cleaning Day) โดยนายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก นายนัฐพล สกุลไทย เป็นประธานกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สำนักงานและถนนด้านข้างทางเข้าวัดเวินไชยมงคลจนถึงวัดเวินไชยมงคลเป็นเสร็จสิ้นกิจกรรม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การมีส่วนของประชาคมระดับท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก NO GIFT POLICY งด รับ งด ให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (Community Isolation) ณ อุทยานสมเด็จย่า(ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์) บ้านนาม่วง หมู่ 6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

จดหมายข่าว 🗞 ☑️ การขออนุญาตใช้เสียง ☑️ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 ☑️ การรับจดทะเบียนพาณิชย์

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การประชุมผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ประจำเดือน มีนาคม 2564

17 มีนาคม 2564 นายเอกชัย …

Continue Reading...