Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

รายงานการรับ – จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวเด่น

สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุกใสสะอาด ๒๕๖๗ และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2557

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เปิดให้บริการระบบ e-Service

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ดังกล่าว รายนางล้ำ ศรีลาศักดิ์ บ้านนาม่วง ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โรงเรียนสูงวัยไทผาสุก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดมุกดาหาร ขอเข้าตรวจเยี่ยมโครงการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (Big Cleaning Day) โดยนายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก นายนัฐพล สกุลไทย เป็นประธานกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สำนักงานและถนนด้านข้างทางเข้าวัดเวินไชยมงคลจนถึงวัดเวินไชยมงคลเป็นเสร็จสิ้นกิจกรรม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การมีส่วนของประชาคมระดับท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก NO GIFT POLICY งด รับ งด ให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

Continue Reading...