Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ทรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา วันที่ ๙ เวลา ๙ โมง ๙ นาที พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก พร้อมเพรียงกันทรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา

    

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

จดหมายข่าว 🗞 ☑️ การขออนุญาตใช้เสียง ☑️ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 ☑️ การรับจดทะเบียนพาณิชย์

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก เดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การประชุมผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ประจำเดือน มีนาคม 2564

17 มีนาคม 2564 นายเอกชัย …

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวเด่น

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุกเข้าร่วมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร พันตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ จันทรมหา ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ติดประกาศบัญชีรายชือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุกหรือหน่วยเลือกตั้งทั้ง 9 หน่วยเลือกตั้ง แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถดูรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครได้ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหรือหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอุทยานสมเด็จย่า(ฐานวรพัฒน์) โดย พลตำรวจตรี สรรธาน อินทรจักร์ ผูังบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกาดาหาร เป็นประธานในพิธี

Continue Reading...