คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คู่มือปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชี
คู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

 

 

 

Share:

Author: Dontan Phasuk