วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก และผู้สมัตรสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในจังหวัดมุกดาหาร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร

Share:

Author: Dontan Phasuk