Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ช่องการสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากร

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ร้อยละการฝึกอบรมตามสายงาน

Continue Reading...