Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามนโ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานกา…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การฝึกอบรมสอดแทรกจริยธรรม…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ช่องการสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากร

Continue Reading...