ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

นายเอกชัย   คุ้มหมู่
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก
เบอร์โทรศัพท์ 0894211661

-ว่าง-                                                                                            -ว่าง-
รองนายกเทศมนตรี                                                                          รองนายกเทศมนตรี

-ว่าง-                                                   -ว่าง-
เลขานุการนายกเทศมนตรี                         ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Share:

Author: Dontan Phasuk