สรุปผลการร้องเรียน

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไม่มีเรื่องร้องเรียน

Dontan Phasuk

Share: