โครงสร้างองค์กร

“โครงสร้างองค์กร”

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  13 พ.ศ.2552  เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุกมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และกฎหมายอื่นโดยเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุกแบ่งโครงสร้าง  ดังนี้

1. ด้านการเมือง

เทศตำบลดอนตาลผาสุก จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก และนายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก  ในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน2557  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,009คน มีผู้มาแสดงตนรับบัตรจำนวน   2,172คน  คิดเป็นร้อยละ  72.18% ปรากฏว่ามีผู้มาลงคะแนนในครั้งนี้จำนวน 2,172 คน คิดเป็นร้อยละ 72.18 คน และผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ลงคะแนนจำนวน 298 บัตร  บัตรเสียจำนวน  259 บัตร

ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก   จำนวน   12 คน  และนายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก  จำนวน  –  คน  รองนายกเทศมนตรี  – คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี – คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  –  คน  ดังนี้

1. นายเตียง                 อินพรหม         ประธานสภา ทต.
2. นายสมหมาย             ปาวงศ์           รองประธานสภา ทต.
3. นายนัฐพล               สกุลไทย         สมาชิกสภา ทต. เขต 1
4. นางสุวคนธ์            ศรีลาศักดิ์       สมาชิกสภา ทต. เขต 1
5. นางดวงพร               ซาเสน            สมาชิกสภา ทต. เขต 1
6. นางราตรี                 สกุลไทย         สมาชิกสภา ทต. เขต 1
7. นายโผน                ปาวงศ์           สมาชิกสภา ทต. เขต 1
8. นายทองใบ             หมันสิงห์         สมาชิกสภา ทต. เขต 2
9. นายสินธุ์อุทร           จันทพันธ์         สมาชิกสภา ทต. เขต 2
10. นายสมจิตร           ปาวงค์            สมาชิกสภา ทต. เขต 2
11. นายพูมมี              อุณวงค์          สมาชิกสภา ทต. เขต 2
12. นายสิน                 อุณวงศ์          สมาชิกสภา ทต. เขต 2

คณะผู้บริหาร

ไม่มี

2. ด้านการบริหาร  : โครงสร้างอัตรากำลัง และบุคลากร
จำนวนบุคลากรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างปัจจุบัน  มีจำนวนทั้งหมด  37 คน และส่วนราชการจำนวน  3  ส่วนดังนี้
ตำแหน่งในสำนักปลัด  จำนวน    15  คน
1. นายเอกชัยคุ้มหมู่                         ปลัดเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก
2. นายเรืองฤทธิ์  สุวรรณโชติ              หน.สป.เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก
3. นางสาวมนัสนันท์  กลางประพันธ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4. นางสาวกัลยาณี  บูรณะกิจ             นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นายสุพจน์   เครือคล้าย                 นิติกรชำนาญการ
6. นางสาวรัตน์ติยา   เจริญสุขชวรัตน์   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
7. จ.อ.วีระศักดิ์   โพธิ์รัง                     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
8. นางสาวแสงจันทร์   น้อยทรง           นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
9. ว่าที่ ร.ต.หญิงกิตติกานต์  บูรณะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
10. นายศุภสิทธิ์  ศิริวรร                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
11. นางสาวมยุรี   อุณวงค์                  ผู้ดูแลเด็ก
12. นางสาวบัณฑิตา  วงศ์เมืองฟีน       ผู้ดูแลเด็ก
13. นายสายัณ  พวงนาค                    พนักงานจ้างทั่วไป
14. นายสุรสิทธิ์   เข็มพันธ์                  พนักงานประจำรถเก็บขยะ
15. นายอุทิศส  กุลไทย                        พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

ตำแหน่งในกองคลัง              จำนวน    7  คน
1. นายกานต์ติตะสี                        ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางสาวจุรีภรณ์   ห้องแซง          นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
3. นางสาวสิริโฉม  โอษฐิเวช           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4. นายวิชาญ  ปั้นมณี                    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
5. นางสาวศุภลักษณ์   อุทธศรี         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
6. นางนิรมล   ปาวงษ์                      พนักงานจ้างทั่วไป
7. นายไกรสมุทร   ซามงค์                  พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่งในกองช่าง              จำนวน    11คน

1. ว่าที่ ร.ท.กิตติพงศ์   เสนามาตย์      ผู้อำนวยการกองช่าง
2. นายราเชนทร์  พิมพิ์โพธิ์                หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3. นายศักดิธัช   ท้าวเอ                   นายช่างโยธาชำนาญงาน
4. นายเบญจวัฒน์   หินซุย                นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ
5. นายไกรญสิทธิ์   อุณวงค์             ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
6. นายวิสุทธิ์   จันทพันธ์                  พนักงานจ้างทั่วไป
7. นายเทียมปริปุรณะ                    พนักงานสูบน้ำ
8. นายโสดาศรีลาศักดิ์                    พนักงานสูบน้ำ
9. นายนิรุทธ์ชะคู                           พนักงานจ้างทั่วไป
10. นายไชยพร   จันทพันธ์               พนักงานจ้างทั่วไป
11. นางเพ็ญประภา   ผางพันธ์           พนักงานจ้างทั่วไป

Dontan Phasuk

Share: