วิสัยทัศน์ พันธกิจ

“กินอิ่มนอนอุ่น  น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดีชีวีสดใส”

1. เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล
6. เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

Dontan Phasuk

Share: