Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ทรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา วันที่ ๙ เวลา ๙ โมง ๙ นาที พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก พร้อมเพรียงกันทรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา

    

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

จดหมายข่าว

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

☑️ การขออนุญาตใช้เสียง ☑️ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 ☑️ การรับจดทะเบียนพาณิชย์

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

Continue Reading...
Posted in แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างนิคมสหกรณ์ดอนตาล บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

จดหมายข่าว 🗞 ☑️ การขออนุญาตใช้เสียง ☑️ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 ☑️ การรับจดทะเบียนพาณิชย์

Continue Reading...