Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน มาตรฐาน ข หมู่ที่ 5 บ้านโพนสว่าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก สายคุ้มหลังสหกรณ์นิคมดอนตาล

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ประปา ม.4

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต(พ.ศ 2561 – 2564)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างนิคมสหกรณ์ดอนตาล บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนราดยาง หมู่ที่ 9

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

Continue Reading...