สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

“สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
ตำบล  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  2552ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวอำเภอ  อยู่ห่างจากสำนักงานจาก
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตาลและที่ว่าการอำเภอดอนตาลตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2034 (มุกดาหาร-ดอนตาล-ชานุมาน) ประมาณ  1.7 กม. และอยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ 32 กม.
มีพื้นที่ประมาณ 39  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  24,375 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุกมีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบแบบลูกคลื่นลอนตื้นตั้งบ้านเรือนอยู่ตามลูกคลื่น สภาพพื้นที่มีลักษณะลาดชันจากทางด้านทิศตะวันออก บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงไปทางด้านตอนกลางของตำบลซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะทำนา ภายในตำบลมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยเชิงชาญ ห้วยกะลึม ห้วยเหี้ย และห้วยกอก  ซึ่งเป็นลำห้วยเล็กๆ ที่ไหล
ผ่านลงสู่แม่น้ำโขง ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  ได้แก่  อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) ซึ่งมีพลับพลา
ที่ประทับของสมเด็จย่าตั้งอยู่ จึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
นอกจากนั้นยังมีหาดหินวัดเวินไชยมงคลซึ่งเป็นหาดหินที่สวยงามอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งน่าจะปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเพื่อชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของแม่น้ำโขงอีกแห่งหนึ่งด้วย

อาณาเขต

ทิศเหนือ         ติดกับ  ตำบลโพธิ์ไทร    อำเภอดอนตาล
ทิศใต้             ติดกับ  ตำบลบ้านบาก  อำเภอดอนตาล
และติดกับอำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก    ติดกับ  แม่น้ำโขง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก     ติดกับ  ตำบลนาสะเม็ง  อำเภอดอนตาล

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก   มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองจำนวนทั้งสิ้น  9 หมู่บ้าน  ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้านที่มีพื้นที่บางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ 7,10,12 และหมู่บ้านที่มีพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ หมู่ที่ 4,5,6,8,9,11 จำนวนหมู่บ้าน/ครัวเรือน/ประชากร ความหนาแน่นประชากรจำนวนทั้งสิ้น 4,105 คน  จำแนกเป็นชาย 2,032 คน หญิง 2,073 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 105 คน : ตารางกิโลเมตรและมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,518 ครัวเรือนซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบและแผนภูมิ

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จำนวนครัวเรือน
4
5
6
7
8
9
10
11
12
บ้านนาห้วยกอก
บ้านโพนสว่าง
บ้านนาม่วง
บ้านตาลรุ่ง
บ้านนาตาล
บ้านโนนสีทอง
บ้านนามหาราช
บ้านตาลใหม่
บ้านผาสุก
293
215
381
566
122
134
10
224
185
306
230
391
587
122
129
13
207
178
599
445
772
1,153
244
253
23
431
363
158
162
242
635
113
104
9
182
154
1,935 2,163 4,283 1,759

ข้อมูล  ณ   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ด้านเศรษฐกิจ

ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  23,000 บาท  โดยรายได้สำคัญขึ้นอยู่กับการทำการเกษตรกรรม   ประมาณร้อยละ 90  ธุรกิจการค้าปลีก  ประมาณร้อยละ  5 และอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 5 ประชากร ร้อยละ 73 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ถือครองทำการเกษตรประมาณ จำนวน 18,000ไร่ พืชเศรษฐกิจประกอบด้วย ข้าว,มันสำปะหลัง,ยางพารา,อ้อย,ไม้ผล และพืชผักต่าง ๆ

ด้านอุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
1. โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก)                      จำนวน                   29      แห่ง

ด้านเกษตรกรรม
1. โรงเรือนเลี้ยงไก่                          จำนวน             5     โรงเรือน
2. โรงเรือนเลี้ยงสุกร                        จำนวน           12      โรงเรือน

ด้านพานิชยกรรม
1. ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปลีก               จำนวน           32     แห่ง
2. ร้านรับซ่อมยานยนต์                     จำนวน             7     แห่ง
3. ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร             จำนวน             3     แห่ง
4. ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า               จำนวน             2      แห่ง
5. ร้านเสริมสวย                             จำนวน             2      แห่ง
6. ร้านขายอาหาร                           จำนวน           16     แห่ง
7. ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง               จำนวน             2      แห่ง
8. บ้านเช่า                                   จำนวน           15    แห่ง
9. ปั๊มน้ำมัน                                  จำนวน             3     แห่ง
10. รีสอร์ท                                  จำนวน           4        แห่ง

การศึกษา

      จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่  มีจำนวน  4  แห่ง   แยกเป็น
1. ระดับประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง
1.1โรงเรียนบ้านนาห้วยกอก
1.2 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
1.3 โรงเรียนบ้านนาม่วง
 2. ระดับมัธยมศึกษา   จำนวน  1  แห่ง
2.1 โรงเรียนดอนตาลวิทยา
3. ระดับอุดมศึกษา  จำนวน  1 แห่ง
3.1  วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการดอนตาล

ด้านการสาธารณสุข
มีสถานบริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐ  ได้แก่
1. โรงพยาบาลดอนตาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง และมีบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวม  113  คน
ปัญหาด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลดอนตาลมี  ดังนี้
1. ผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2. ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดต่อ
3. ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

ที่ หมู่บ้าน ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง
จำนวน
(สาย)
ระยะทาง
(เมตร)
จำนวน
(สาย)
ระยะทาง(กม.) จำนวน(สาย) ระยะทาง(เมตร)
4 นาห้วยกอก 5 1,500 1 2,000 5 15,000
5 โพนสว่าง 7 2,100 1 1,800 6 2,500
6 นาม่วง 20 5,000 1 1,000 15 10,000
7 ตาลรุ่ง 7 3,000 1 1,800 10 10,000
8 นาตาล 4 2,500 1 800 4 3,000
9 โนนสีทอง 5 1,700 9 5,000
10 นามหาราช 2 600 2 500
11 ตาลใหม่ 5 2,000 1 8,000 15 15,000
12 ผาสุก 4 700 5 10,000
รวม 59 32,600 6 15,400 71 71,000

การใช้ที่ดินในเขต ทต.

ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%)
 อยู่อาศัยและสถานที่ราชการ 1,554 4.66
อยู่อาศัยและ   เกษตรกรรม 23,498 70.40
 ป่าไม้ 5,744 17.21
 แหล่งน้ำ 1,991 5.97
 อื่นๆ 588 1.76
รวม 33,375 100ศาสนา
ประชาชนในเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก  จะนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99  โดยมีศาสนสถาน จำนวน  9 แห่ง  โดยแยกเป็น
1. วัด                                    จำนวน             7   แห่ง
2. สำนักสงฆ์                            จำนวน             2   แห่ง
ระบบสาธารณูปโภค
              1. การโทรคมนาคม
– สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์)               –      แห่ง
– สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม               –      แห่ง
– ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน                       8        ตู้

               2. การไฟฟ้า
ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก เป็นลักษณะชุมชนชนบทมีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

3. ระบบประปา
ประชาชนในเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาหมู่บ้านและรับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาคบางส่วน  ซึ่งประชากรมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
               1. แหล่งน้ำ
– ห้วยเชิงชาญ,ห้วยกะลึม,ห้วยเหี้ย,ห้วยกอก
                2. ขยะมูลฝอย
– ด้านการกำจัดขยะมูลฝอย  มีรถเก็บขยะ  จำนวน  1 คัน  ขนาดความจุ 4  ลบ.ม. 130  แรงม้า ขนขยะไปทิ้งที่กำจัดขยะของเทศบาลดอนตาลอำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด  200 แรงม้า  ความจุ  6,000 ลิตร
2. จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน  120 คน

Dontan Phasuk

Share: