สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างนิคมสหกรณ์ดอนตาล บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจ้างก่อสร้าง
Share:

Author: Dontan Phasuk