Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 11

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุกผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลาง

ประราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ 11

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคสล.หมู่ที่ 8

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9

Continue Reading...
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9

Continue Reading...