ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566

ขอเเจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีได้ตรวจสอบความถูกต้องตามประกาศที่ให้ไว้ หากปรากฏว่าไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขได้ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ในวันและเวลาราชการ โดยขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ (รวมกรณีไม่เคยยื่นเอกสารกับงานจัดเก็บรายได้/ข้อมูลมีการเปลี่ยนเเปลง) 1. สำเนาโฉนดที่ดิน/เอกสารสิทธิ์ที่ดินอื่นๆ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. หนังสือขออนุญาตปลูกสร้าง/แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
ภ.ด.ส.3 ปี66

ภดส.3 ครั้งที่1

mungmee

Share: