Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “พุทธบุตร” ประจำปี น๕๖๖ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ การฟังธรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง วินัย ๒๕๕๙

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566

ขอเเจ้งข้อมูลรายการที่ดิน…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณรรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ของเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดมุกดาหาร ขอเข้าตรวจเยี่ยมโครงการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

Continue Reading...