แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+000 ถึง 0+168 กว้าง 4 เมตร ยาว168 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กม. ที่ 0+000 ถึง 0+542 กว้าง 5 เมตร ยาว 542 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 22/01/2021
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายริมแม่น้ำโขง บ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+150 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+317 กว้าง 6 เมตร ยาว 317 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 08/01/2021
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง 28/12/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายริมแม่น้ำโขง บ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+150 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+317 กว้าง 6 เมตร ยาว 317 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+000 ถึง 0+168 กว้าง 4 เมตร ยาว168 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กม. ที่ 0+000 ถึง 0+542 กว้าง 5 เมตร ยาว 542 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+190 กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+724 กว้าง 4 เมตร ยาว 724 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ 24-002 บ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ 24-004 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/01/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายริมแม่น้ำโขง บ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+150 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+317 กว้าง 6 เมตร ยาว 317 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+000 ถึง 0+168 กว้าง 4 เมตร ยาว168 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กม. ที่ 0+000 ถึง 0+542 กว้าง 5 เมตร ยาว 542 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+190 กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+000 ถึง 0+724 กว้าง 4 เมตร ยาว 724 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ 24-002 บ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ 24-004 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/01/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 23/07/2021
จ้างต่อเติมห้องสำนักงานภายในโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2021
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหว้านใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ 24-002 บ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ 24-004 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2021
จ้างจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
จ้างทำเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2021
จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในงานเลือกตั้งและงานประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหว้านใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลหว้านใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เดือนมกราคม ? พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางไปฐานวรพัฒน์ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2018
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางไปนาสะดู๋ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2018
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2018
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2018
ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2018
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่