ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาลใหม๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2021
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อวัสดุงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อเต้นท์ผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างบริการวัดสายตาประกอบแว่นโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์ในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มสร้างดง หมู่ที่ 7 บ้านตาลรุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อวัสดุอื่น(กรวยจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการรรรงค์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน บค 5706 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่