แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 16/12/2022
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง รหัสทาง มห.ถ 11-003 สายทางบ้านตาลใหม่ ทล.2034 ถึง บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวระยะทาง 3,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 06/10/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 04/08/2022
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 13/06/2022
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 24/12/2021
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 16/11/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด 27/09/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ 11 02/09/2021
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 30/08/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 30/08/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 05/08/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7,12 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7,12 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7,12 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2023
ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2023
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
ซื้อผงเคมีดับเพลิง(เติมถังเคมีดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางข้างวัดโพธิ์คำ บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางนายแมว - บ้านนายกองมา บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางนาหนอง บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางนาหัวโศก บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางนาฮี บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางหน้าโรงเรียนดอนตาลวิทยา บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านตาลรุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2022
จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลขทะเบียน กจ 5036 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตาลรุ่ง สายบ้านอาจารย์ไชยโย - บ้านอาจารย์อนุชิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓ จุด บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมผิวลูกรัง บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านนาห้วยกอก ตำบลดอนตาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านตาลรุ่ง ตำบลดอนตาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านนาห้วยกอก ตำบลดอนตาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านตาลรุ่ง ตำบลดอนตาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสีทอง ตำบลดอนตาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาตาล ตำบลดอนตาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๖ บ้านนาม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2022
จ้างขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก(หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ซื้อวัสดุการแพทย์ป้องกันการติดเชื้อและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเพื่อปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่