แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ. 11-004 สายทางบ้านตอนตาลทล. 2116 ถึง บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 บ้านตาลรุ่ง ตำบลดอนตาล 14/06/2024
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 16/01/2024
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 20/06/2023
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 08/06/2023
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 17/03/2023
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 16/12/2022
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง รหัสทาง มห.ถ 11-003 สายทางบ้านตาลใหม่ ทล.2034 ถึง บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวระยะทาง 3,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 06/10/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 04/08/2022
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 13/06/2022
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 24/12/2021
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 16/11/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด 27/09/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ 11 02/09/2021
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 30/08/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 30/08/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 05/08/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2024
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน มาตรฐาน ข. หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7,12 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านนาห้วยกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านตาลรุ่ง สายทางหลังโรงพยาบาลดอนตาล ตำบลดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างโครงการย้ายพร้อมติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านตาลรุ่ง สายทางหลังนิคมสหกรณ์ดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านนาม่วง สายทางนาเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านนาห้วยกอก สายทางข้างชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านนาม่วง สายทางคำตาหลิ่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายวัดด่านขุมคำ หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลดอนตาล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายโรงเรียนอนุบาลดอนตาล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างซ่อมแซมคันห้วยกระลึม บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านนาม่วง และหมู่ที่ 9บ้านโนนสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง รหัสทาง มห.ถ 11-003 สายทางบ้านตาลใหม่ ทล.2034 ถึง บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวระยะทาง 3,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7,12 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7,12 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง รหัสทาง มห.ถ 11-003 สายทางบ้านตาลใหม่ ทล.2034 ถึง บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวระยะทาง 3,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7,12 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายทางบ้านตาลใหม่ หมู่ที่ 11 (ทล.2034) ถึงฌาปนสถานโคกตระกาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายทางบ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 12 ถึงชุมชนเตาถ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางในหมู่บ้าน สายทางบ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2024
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านนาห้วยกอก สายทางไปป่าช้า ตำบลดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2024
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโพนสว่าง สายทางหอปู่ตา ตำบลดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2024
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านโนนสีทอง สายทางนาก้านเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2024
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านโนนสีทอง สายทางบ้านนายวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายทางบ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ถึง ฌาปนสถานบ้านนาม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างเหมาบริการคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างเหมาบริการดูแลสนามฟุตบอล จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน(แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างเหมาบริการดูแลสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อวัสดุที่ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
จ้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโพนสว่าง สายตลาดยางพารา + บ่อนไก่ (สนามชนไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์รถเก็บขนขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ ELXNKR รุ่น NKR ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4188 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์รถเก็บขนขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ ELXNKR รุ่น NKR ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4188 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์รถรถยนต์ ทะเบียน บค.5706 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ราย นางสา อุณวงค์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ราย นางสมปอง เสกศิริ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านนาห้วยกอก ตำบลดอนตาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านตาลรุ่ง ตำบลดอนตาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสีทอง ตำบลดอนตาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาตาล ตำบลดอนตาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่