ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการทำป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์สำหรับกิจกรรมประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธ ๔ แผ่นดิน อินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำรถแห่พร้อมประดับตกแต่งสำหรับกิจกรรมประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธ ๔ แผ่นดิน อินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
จ้างซ่อมแซมเครื่อปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
จ้างต่ออายุเว็บไซต์ www.dontanphasuk.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตาลใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านตาลใหม่ ตำบลดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2022
จ้างขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
จ้างขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านตาลรุ่ง และ หมู่ที่ 8 บ้านนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2021
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาม่วง บริเวณลานกีฬาประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก(หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและเด็กปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่