ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ว89
กฎกระทรวง

Share:

Author: Dontan Phasuk