ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (Community Isolation) ณ อุทยานสมเด็จย่า(ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์) บ้านนาม่วง หมู่ 6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Share:

Author: Dontan Phasuk