การประชุมผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ประจำเดือน มีนาคม 2564

17 มีนาคม 2564 นายเอกชัย คุ้มหมู่ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ประจำเดือน มีนาคม 2564 พร้อมติดตามการบันทึกข้อมูลเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ชั้น 2

Share:

Author: mungmee