สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กพ.
2.จ้างโครงกการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางทีดินนาสมชัย กุลนา บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 7
4.จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางที่ดิน นายวีระชาติ ศรีลาศักดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านตาลรุ่ง

Share:

Author: Dontan Phasuk