จำนวนรายผู้มาขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาม่วง – นาสะเม็ง บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

20190702074901_1_AtO8Wcp
Share: