การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1 มีนาคม 2565 นายนัฐพล สุกลไทย นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 พร้อมกำชับหัวหน้าส่วนราชการและติดตามการบันทึกข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก เพื่อยกระดับค่าคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

17 มีนาคม 2564 นายเอกชัย คุ้มหมู่ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ประจำเดือน มีนาคม 2564 พร้อมติดตามการบันทึกข้อมูลเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ชั้น 2

Share: